ទំព័រ​ដើម​ / Tramvaje / Pragoimex / Vario LF1 [20]